Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Drama Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Drama (Özet)

Şiirsel, anlatisal ya da diyaloglar halinde yazilan ve yazinsal metnin, oyun kisilerinin söyleminden olustugu edebiyat türü. Drama; yalnizca bati tiyatrosunun yüzyillardir ürettigi; tiyatro yazininda kendini kabul ettirmis yapitlarin ortak özelligi degil, her çesit tiyatro ürününün ortak özelligini gösteren bir terim olarak ele alinmalidir.

Drama Nedir

Drama : Oyuncular için yazılan bölümleri duygusal - kurgu ile canlandırma sanatıdır.

Drama Sözcüğünün Kökeni

Anadolu kavmi Luwi” lerin dillerinden gelmektedir. Sözcük Adra/Odra ismiyle ilişkili olup Anatanrıçanın kocasının halkı anlamındadır. Burada dra=adra/odra; erkek,koca,eş, anatanrıçanın kocası (u)m=…..lıalar,ardalılar yani “tanrının insanları” anlamındadır.
 
Drama sözcüğünün tam bir Türkçe karşılığı bulunmamaktadır. Sözcük olarak Yunanca “dran”dan türetilmiştir.
Dran: yapmak,etmek,eylemek anlamını taşımaktadır.
Drama: eylem adını taşıyan yine Yunanca “dromenon “ seyirlik olarak kullanımıdır. Yunanlılarda drama doğrudan doğruya “yaşamak” anlamında kullanılırdı.
 
Oxford sözlüğünde drama sözlüğünün karşılığı olarak “bir sahne oyunu, dramatik sanat yazmaktadır".
 
Redhose’de “bir sahne oyununda olduğu gibi geçen hayat olayları“ anlamında kullanılmaktadır.
 
Yunanca’daki başka bir anlamı da oynamaktır. Antik tiyatronun gelişmesinden bu yana bu sözcük “herhangi bir kimsenin herhangi bir şey yapması” değil “belli bir kimsenin katılanlara anlamı olan bir şey yapması”dır İnsanların tasarımlarını eyleme dönüştürdüğü bir yoldur.İnsanın her türlü eylem ve edinimde var olan durumlar bütünüdür.
 
En kabul gören bir tanıma göre drama; bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar geliştirerek öyküleştirmektir. Yunanca'da anlamı hareket anlamına gelen “dran” eyleminden çekimlenmiştir. Çocuk Psikolojisi'nde ise drama, yaşamı, hayatı tanıtmak anlamına gelir.
 
Dramalar medyanın çeşitliliğinde canlandırılabilir: canlı performans, film veya televizyon için özel dramalar. “closet dramas (tr:okunmak için yazılmış)” oyunlar gibi aynı formlarda (diyalogla, sahnelerle, sahne yönetimiyle) yazılır ama sahneye konulmasından çok okunması hedeflenir. Örnek olarak Seneca'nın oyunları, Byron'un Manfred'i ve Percy Bysshe Shelley'nin Prometheus Unbound'unu verebiliriz. Imaginary Conversations of Walter Savage Landor'da olduğu gibi bazı dramatik edebiyat eserleri hiçbir şekilde oyunların canlandırılmış şekillerine benzemeyebilir. Drama, baştan başa müzikal içinde diyalogların ve şarkıların olduğu operada veya müzikal ahenge sahip oyunlarda örenğin Japon Noh dramasında oldu gibi müzik ve dansla sık sık birleştirilir.
 

Dramanın yapısı

Ünlü Rus yazarı ve edebiyat kuramcısı Belinski 'dramada uzun öykülerin olmaması ve her kelimenin mutlaka bir dramatik eylemde söylenmesi olağan üstü bir öneme sahiptir.', diyor ve şöyle devam ediyor: 'Dramanın doğanın basit bir şekilde kopya edilişi biçiminde olmaması gerektiği gibi, çok güzel olsalar bile, birbirinden ayrı sahnelerin bir araya toplanmış hali de olmaması gerekmektedir. Drama her kişinin kendi amacı doğrultusunda ve yalnız kendisi için hareket ettiği ve de ister istemez, kendisinin dahi bilmediği nedenlerden dolayı, yapıtın genel dramatik eylemine uygum sağlayabildiği bir dünya, yani kendine özgü ayrı dünyasını oluşturmalıdır. Fakat böyle bir şey, dramanın ancak ve ancak belirli bir düşüncesinin içinde doğup geliştiği hayal ürününden rastgele kurgulanmadığı zaman meydana gelebilir...'

Dramanın Yararları

Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar.

- Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa çocuk kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir.
- Çocuğun düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Bilim ve teknolojideki buluşların, onları bulan kişilerin öncelikle düş güçlerinin bir ürünü olduğunu düşünürsek dramanın çocukların düş gücünü geliştirmesinin ne kadar önemli olduğu kolayca anlaşılacaktır. Ayrıca sanatın ve sanat eserlerinin oluşturulmasında da düş gücü olmazsa olmaz bir koşuldur. Drama, çocukların sanatçı ruh taşıyan bireyler olarak yetişmesinde de önemli rol oynar.
- Çocuklarda estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocuk iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılar ve yorumlar.
- Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Çocuk, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı öğrenir. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir.
- Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama arcılığıyla çocuk, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilir. Böylece çocuğun problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.
- Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğundan çocuğun işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur, çoğun sosyal gelişimini hızlandırır.
- Yapılan etkinlikler sırasında duygular da yansıtıldığından çocuğun duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler ve gelişmesine katkıda bulunur. Çocuğun günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olmasını sağlar.
- Çocuk drama etkinlikleri içinde kendini ve çevresini, çevresindeki insanları daha iyi tanır. Böylece çocuğun empati kurma becerisi gelişir ve çevresindeki diğer bireyleri ve olayları anlaması kolaylaşır.
- Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.
- Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır.
- Drama çocukta iyi bir edebiyat deneyimi oluşturur. Ayrıca çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur.
- Drama yukarıda sayılan yararların hiçbirini sağlamasa en azından çocukları eğlendirir, hoşça vakit geçirmelerini sağlar.

Drama Türleri

Psikodrama

Psikodrama Jakop Levy Monero’nun ilk kez Viyana’da anneleri ya da bakıcılarıyla parklara gelen çocukları izlerken onların bu alanda bir öğretmene ihtiyaç duyduğunu belirlemesi ve çevresine toplanan çocuklara şaşırtıcı ve düş gücünü yakalayan masallar anlatmasıyla kavram olarak ortaya çıkmıştır.

Monero çocukların birbirlerine olan düşmanca kıskançça duygularından bu öyküler ve hayallerini doğal olarak oynayarak kurtulduklarını görür ve dramanın bir terapi olduğuna karar vererek (Teather Of Spentanity) ‘Doğallığın Tiyatrosu’ adını verdiği tiyatrosunu kurar ve bu tiyatro Psikodrama Tiyatrosuna öncülük eder.

Psikodrama kişilik, kişiler arası ilişki, çatışma ve duygu sorunlarının özel dramatik yöntemlerle keşfedildiği bir grup yöntemidir. İnsanların çoğu yaşamları boyunca bir şey söylüyor, başka bir şey düşünüyor, üçüncü bir şeyi hissediyor ve sonuçta bu üçüyle de ilişkisi olmayan bir şey yapıyor. Bunun sonucu insan ruhu hırpalanıyor, stres ve parçalanmaya geliyor. Psikodramanın amacı insanların söz düşünce ve davranışlarında tutarlı olmalarına yardımcı olmaktır. Bir başka amacı da kendimize ve başkalarına karşı açık ve tutarlı olmayı kolaylaştırmaktır.

Psikodramanın en önemli amaçlarından biri de bireylerde katarsis elde etme ve içgörü kazanmaları yoluyla psikolojik gelişimlerinin sağlanması ve böylece tedavi edilmeleridir. Psikodramanın, bir terapi tekniği olarak uzman kişilerce, özellikle bu konuda eğitim almış psikologlar tarafından uygulanması gerekir.(5)

Eğitici Drama

Pedagojik drama olarak da adlandırılır. Çocuğun hemen her konuda eğitiminde kullanılan bir tekniktir. Bu nedenle diğer iki drama türünü de belirli oranlarda içine alır. Çünkü eğitici drama, çocuğun psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda bilinçlenmesini de, özel bir yetenek olarak yaratıcılığı kazanmasını da amaçlar. Eğitici drama ile yaratıcı drama arasındaki en önemli fark, eğitici dramanın amacının oyun yaratmak olmaması ve çocukların konuya eğitim amaçlı olarak katılmalarıdır.(6)

Yaratıcı Drama

Çocukların yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerine yaratıcı drama denir.

Çocuklar da yetişkinlerin yaşadığı dünyada yaşamaktadırlar ve onların da yetişkinler gibi duyguları, düşünceleri ve tarzları vardır. Bunların oluşumunda hiç kuşkusuz çevresindeki yetişkinleri örnek alırlar. Oysa çocukların yetişkinleri örnek almasından çok yaşam konusunda deneyime ihtiyaçları vardır. İşte bu noktada çocukların en çok yaptıkları şey, oyun, çok önemli bir yere sahiptir. Çocuklar yaşama dair birçok şeyi oyun oynarken öğrenirler ve bu öğrenmeler yaparak-yaşayarak olduğu için de son derece etkili ve kalıcı olmaktadır.

Araştırmacı Arthur T. Jershild, çocukların oyun sırasında oyunlar aracılığıyla kendi güçlerini sınadıklarını, atılıma giriştiklerini, kendi çizdikleri sınırlar içinde rekabet ettiklerini, oyunda kaybetseler bile bunu kabullendiklerini, bu nedenle oyunların toplumsallaşma sürecinde önemli etmen olduğunu vurgulamaktadır.

Yaratıcı drama, oyunlar kurarak çocuğa yaşantılar yoluyla yeni durumlara ve olaylara sağlıklı tepki vermesi ya da uyum sağlaması konusunda yardım etme sürecidir. Bu bakımdan yaratıcı drama çocuğun oyunlar yoluyla edindiği yaşama dair deneyimlerin doğru ve yerinde deneyimler olması için kontrol altında, önceden tasarlanmış ve bu konuda deneyimli kişiler tarafından yönlendirilerek yapılan bir etkinlik olmalıdır.

Drama İle Tiyatro Arasındaki İşbirliği

Drama, planlanmış bir etkinlik olmasına rağmen sonuç ve değerlendirme aşaması etkinliğe katılan bireylerin kişisel özelliklerine bağlı olarak her uygulamada farklı sonuçlar verebilir. Çünkü etkinlik süreci katılımcılar için bir etkileşim sürecidir. Tiyatroda oyun yazılı bir metindir ve ona uyulur. Dolayısıyla verilen mesajlar genelde her uygulamada aynıdır ya da benzer mesajlardır. Tiyatroda sunum yani sergileme-gösteri önemlidir. Oysa dramada sunum hiç yapılmasa da katılımcılar doyum sağlarlar.

Dramanın Aşamaları

Isınma ve Rahatlama : Çeşitli yöntemlerle beş duyuyu kullanma, gözlem yetisinin geliştiği, bedensel ve dokunsal alıştırmaların yapıldığı, tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum özelliklerini katılımcıya kazandıran ve oldukça kesin kurallarla belirlenen, grup liderinin yönlendiriciliğinde yapılan çalışmadır.
Oynama (Pandomim ve rol oynama): Belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun kurma ve geliştirme çalışmalarından oluşur. Yaratıcılık bu aşamada oldukça önemlidir.
Doğaçlama: Saptanan bir tema üzerinden yola çıkılarak, bir hedefe doğru belli aşamalarla yol alınır. Bireyselliğin ve yaratıcılığın ön plana çıktığı çalışmalardır.
Oluşum ve Değerlendirme : Grup etkinliği gerçekleştirdikten sonra kendi kendine değerlendirme yapar. Grup lideri bu aşamada katılımcıları soru sorarak yönlendirir ve onların oyun ve yaşantı esnasında neler hissettiklerini ifade etmelerini sağlar.

Dramanın Ana Unsurları

Drama Lideri : Grubun yapacağı drama etkinliğini önceden planlayan lider grup bireylerinin fiziksel ve psikolojik olarak etkinliğe ısınmasını sağlar, grubu yönetir ve yönlendirir.
Drama Grubu : Etkinliğe katılmaya istekli bireylerden oluşur.
Materyaller : Etkinlik yapılırken kullanılan oyuncak, top, yastık vb.
Uygun ortam : Drama etkinliğinin yapılabilmesi için vücut hareketlerinin rahat ve sağlıklı bir şekilde yapılmasına elverişli, dış dünyanın gürültüsünden yalıtılmış, kapalı ortamlar daha uygun ortamlardır. Drama etkinliği planlanırken etkinliğin yapılacağı ortam dikkate alınmalıdır.

Eğitimde Yaratıcı Dramanın Önemi

Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur.
Hayal gücünü geliştirir
Bağımsız düşünebilmeyi sağlar
İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir
Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır
Dört temel dil becerisini ( konuşma , dinleme, okuma ,yazma ) kazandırır,dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir
Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.
Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar.
Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar.
Kendine güven duyma ,karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar.
Kaslarını hareket ettirirken yeni yöntemleri bulmayı,denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar.
Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir.
Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.
Drama sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar. Çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur.
Duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımından yararlanmayı sağlar Duygunun denetlenmesi ,onun bastırılması anlamına gelmez. Bütün insanlar zaman zaman hissettikleri öfke,korku,kaygı,kıskançlık,dargınlık gibi duygularını bu temaların ifade edildiği oyunlarda rol alarak boşaltabilir ve gerilimden kurtulabilirler.
Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir.
Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar
Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlar.
Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar.
Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini ,kendini eleştirebilmesini sağlar.
Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir.
Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir.
Kendini ifade etmede güven kazanır.
Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır.
Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.

Drama Oyun İlişkisi

Drama ve Oyun Arasındaki Farklılıklar

Dramada belli eğitsel, sanatsal v.b. hedef ve amaçlar vardır ve bunlar lider ya da öğretmen tarafından belirlenir. Oyunda çoğunlukla belli bir amaç olmayabilir.
Drama bir grup yaşantısıdır. Oyun tek başına da oynanabilir.
Drama da çok kesin kurallar yoktur. Kurallar esnektir. Katılımcıların kendilerinden bir şeyler katmalarına izin verilir. Ödül veya yanlış yapma söz konusu değildir. Oyunlarda en basitten karmaşığa kadar birtakım kurallar vardır. Kurallara uymayanlar oyun dışında bırakılabilir.
Dramanın bir başlangıç ve sonuç bölümü olmayabilir. O anda yaratılır. Ortaya çıkan ürün ilk kez oluşur. Oyunda bir başlangıç ve sonuç vardır. Çoğunlukla bir başarı söz konusudur.
Dramada doğru – yanlış, güzel – çirkin v.b. yoktur. Sonuç değil, süreç önemlidir. Oyunlarda çoğunlukla sonuç önemlidir.
Drama da bir lider (öğretmen) vardır. Grubun kendini keşfetmesine, geliştirmesine, kendini ortaya koymasına rehberlik eder. Oyunda yönlendirici yoktur. Bu görevi daha çok oyunculardan biri üstlenir.
Eğitimde drama da, hiçbir zaman, bir şeyi olduğu gibi kabul etme, öykünme söz konusu değildir. Çocuk oyunlarında öykünme vardır.
Drama da tekrar vardır. Ancak yapısal anlamda farklılaşma yoktur.
Drama da estetik kaygı belirgindir. Bunun için sürecin içinde ve sonunda estetik biçimlere ulaşılabilir. Oyunda estetik kaygıdan çok, rahatlama, enerji boşalımı gibi öğeler yer alır.
Drama sürecinde gözden geçirme ve tartışma yer alır. Oyunda ise bu öğeler yer almaz.

Yaratıcı Drama Nedir

Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı,bir tümceyi, bir fikri bir yaşantıyı veyabir olayı; doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerindenyararlanarak, bir grup çalışması içindeoyun veya oyunlar geliştirerek, eskibilişsel örüntülerin yardımıyla yenidenyapılandırmaya yönelik etkinliklersürecidir(San;1991).

Yaratıcı Dramanın Hedefleri

Günümüz eğitim sistemi içinde, yaratıcı dramanın hedeflerinden bir bölümü şöyle sıralanabilir (Adıgüzel 1993 ve Üstündağ1998): Yaratıcılığı geliştirme, estetikgelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma ve kararverme becerilerini geliştirme, dil veiletişim becerilerini kazandırma, soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma,imgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme.

Yaratıcı Dramanın İçeriği

Yaratıcı drama çalışmaları, sanat eğitimi alanı başta olmak üzere eğitim bilimlerinin tüm anabilim dallarından yararlanır. Fotoğraftan müziğe, heykelden şiire, öyküye, kitle iletişim araçlarının eğitim açısından etkilerinden resme,eğitimin psikolojik temellerinden sosyolojiye olduğu gibi pek çok alandan kendine içerik oluşturabilir (Üstündağ;1998).

Yaratıcı Dramanın Yöntemleri

Yaratıcı drama uygulamalarında genellikle 4 tür uygulama aşaması vardır.
Isınma ve Rahatlama Çalışmaları: Çeşitli yöntemlerle 5 duyuyu kullanma, gözlemyetisini geliştirme, bedensel ve dokunsal çalışmaların yapılması, tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum sağlama gibi özellikleri katılımcıya kazandıran, grup liderinin yöneticiliğinde yapılan çalışmadır.
Oyunlar: Belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun oynama ve bu oyunları geliştirme çalışmalarından oluşur. Kimi zaman bilinen çocuk oyunlarından yararlanılır.
Doğaçlama: Daha az kesin olarak belirlenmiş bir süreç olup, saptanan konu yada temadan yola çıkılır veya saptanan bir hedefe doğru belli aşamalarla yol alınır. Bireysel ve grupsal yaratıcılığın en çok ön plana çıktığı çalışmalardır.
Oluşum: Bu süreç kimi zaman önceden hiç belirlenmemiş bir çıkış noktasından, kimi zamanda bir nesne, resim, fotoğraf, heykel vb. ile iletişim kurma ile başlar. Sürecin nasıl gelişeceği ve nereye varacağı önceden belirsizdir.

DRAMA PLANI ÖRNEĞİ

Yaratıcı drama çalışmaları için hazırlanacak olan planlar, drama uygulaması yapılacak olan grubun yapısı veözellikleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Katılımcıların yaşları, gelişim özellikleri, meslekleri varsa diğer özellikleri, daha önce bir drama yaşantısı geçirip geçirmedikleri göz önünde bulundurularak hedefler belirlenmelidir. Belirlenmiş olan hedeflere uygun olarak içerik oluşturulmalıdır. Aşağıda hedefleri belirtilen bir drama ders planı verilmiştir. Hazırlanmış olan bu plan 3 saatlik (150 dakika) vebir oturumluk drama dersi için oluşturulmuştur.
 
DERS: Yaratıcı Drama
SÜRE: 150 dakika
GRUP: 18 yaş üstü, 20 kişi.
KONU: Duyu, dokunma çalışmaları, heykel ve form oluşturma.
 
HEDEFLER:
 1. Drama ilkelerini, drama etkinliklerinde doğru uygulayabilme.
 2. Dokunmaya yönelik oyunlarla duyularını geliştirebilme.
 3. Bir temadan yola çıkarak, doğaçlamalar oluşturabilme.
 4. Bir konu ya da temayı bedenini kullanarak ifade edebilme.
 5. Yaratıcılığını ortaya koyma ve geliştirmede hayal gücünün kullanabilme.
 6. İmgesel anlatım gücünü geliştirebilme.
 7. Grupla çalışmaya istekli oluş.
 8. Drama etkinliklerine katılmaktan ve izlemekten zevk alış.
 
İŞLENİŞ:
Isınma: Gruptan müzik eşiğinde ritimle yürümeleri istenir. Daha sonra liderin verdiği yönergelere göre ayak parmaklarının ucunda, topuğuna basarak, ayakların dış yanına basarak, ayakların iç yanına basarak yürünür (5’).

Oyun

Önde Turna 1-2-3 oyunu

Katılımcılardan bir ebe seçilir. Diğer katılımcılar alanın bir başka köşesindedururlar. Ebe yüzü duvara dönük bir şekilde “önde turna 1-2-3” diye sayarken katılımcılar ona doğru ilerlemeyeçalışırlar, ebe saymayı bitirdiğinde katılımcılar donacaktır. Ebe, saymayı bitirdiğinde arkasına doğru dönerekdiğerlerini hareket halinde yakalamaya çalışır. Ebenin hareket halinde gördüğü kişi oyun dışı kalır. Ebenin tamarkasına gelindiğinde ona en çok yaklaşmış olan kişi, sırtına dokunarak gruptan kalan diğerleriyle birlikte geriyedoğru kaçarlar. Ebenin yakaladığı kişi yeni ebe olur. Eğer ebe herhangi birine dokunamamışsa yeniden ebe olur.Bir başka turda yere en az bir kez dokunmadan ebeye dokunulmayacaktır yönergesi ile tekrarlanır (10-15’).
 

Don - Kurtul oyunu

Gruptakilerden bir ebe seçilir. Diğerleri kaçarlar. Ebenin dokunduğu kişi, ebe ona hangi pozisyonda dokunmuşise o şekilde donar. Gruptaki diğer üyelerden herhangi biri, donmuş durumda bulunanlardan birinin karşısınageçerek aynı biçimi alırsa, donmuş olan kurtulur. Bu sırada ebeye yakalanmamaları gerekecektir. Ebe tümkatılımcıları yakalayıncaya kadar oyun sürdürülür(10’).(Aynı oyun ikinci oyuncunun arkadaşını kurtarmak içinonun hareketini zıt yönde yapmasıyla da denenir).Drama Resimleri

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Drama Sunumları

 • 0
  Önizleme: 8 ay önce

  Drama Nedir Slayt PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa


  2. Sayfa
  İÇİNDEKİLERDrama nedir?Dramanın AmacıDramanın Ana UnsurlarıDrama ve EğitimDrama ve Oyun İlişkisi ve FarklılıklarDrama TürleriDramanın Teknikleri ve AşamalarıX Drama ve İletişim

  3. Sayfa
  DRAMA NEDİR? Drama, çağdaş öğretme sistemlerinde son yıllarda sıklıkla kullanılan yeni bir oluşumdur. Drama bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa


  5. Sayfa
  Diğer bir ifadeyle drama; insanın kendini başkalarının yerine koyarak çok yönlü gelişmesi, bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol alması, kendini ifade edebilmesi, araştırma istek ve arzusunun artması, yaratıcı olması, yaşamı çok yönlü algılamasıdır.

  6. Sayfa
  Bir başka ifadeyle; doğal ve anlık olaylardan ortaya çıkan durumları, tiyatro sanatını kullanarak, hayal gücü yardımıyla geliştirme, sahneye çıkmadan ve oyunda rol yapmadan yaşam deneyimini genişletme yoludur.Drama ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili eğitim yöntemlerinden biridir.

  7. Sayfa
  DRAMANIN AMACIDramanın en önemli amaçlarından biri çocukların ve ergenlerin iletişim ve etkileşimde bulunmalarını sağlamak, kendilerini ve yaşadığı dünyayı en iyi şekilde algılamalarını ve tanımalarını sağlayacak imkanlar sunmaktır.

  8. Sayfa


  9. Sayfa
  Dramadaki bütün etkinliklerde katılanların memnuniyetinin yanısıra hem birey olarak, hem grup olarak gelişmeleri de dramanın amaçları arasındadır. Bu çerçeve içinde dramanın amaçları; İletişim ve dil yeteneklerini, problem çözme yeteneklerini,ürtkenliği, kendi kendine kavrama ve sosyal olayları takip edebilme yetisini, grup planlamasını, dinleme alışkanlığı ve empati yeteneğini kazandırmak şeklinde sıralanabilir.

  10. Sayfa
  DramaNIN ANA UNSURLARIDrama LideriDrama GrubuMateryallerUygun Ortam  

  11. Sayfa
  DramaNIN ANA UNSURLARIDrama Lideri : Grubun yapacağı drama etkinliğini önceden planlayan lider grup bireylerinin fiziksel ve psikolojik olarak etkinliğe ısınmasını sağlar, grubu yönetir ve yönlendirir. Drama Grubu : Etkinliğe katılmaya istekli bireylerden oluşur.

  12. Sayfa
  DramaNIN ANA UNSURLARIMateryaller : Etkinlik yapılırken kullanılan mataryaller, oyuncak, top, yastık vb.Uygun ortam : Drama etkinliğinin yapılabilmesi için vücut hareketlerinin rahat ve sağlıklı bir şekilde yapılmasına elverişli, dış dünyanın gürültüsünden yalıtılmış, kapalı ortamlar daha uygun ortamlardır. Drama etkinliği planlanırken etkinliğin yapılacağı ortam dikkate alınmalıdır.

  13. Sayfa
  Drama ve eğitimEğitimde drama bir yaşam felsefesidir. Eğitimde drama bir öğrenme tekniğidir. Öğrenciler, hayali rol ve dramadaki koşullar ile aktif bir şekilde özdeşim sayesinde ilişkileri, olayları araştırmayı öğrenirler.Eğitsel drama, çocukların kendi düzeylerinde imgeleri ve düşünceleri keşfederek, irdeleyerek onların doğaçlamaya/dramaya aktif katılımlarını amaçlar.Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır.

  14. Sayfa


  15. Sayfa
  Dramanın kökeninde oyun kavramı bulunduğuna göre eğitici dramada da kültürel ve evrensel oyunlardan yararlanılır.Oyundaki etkileşim ile toplumsal yaşantıdaki etkileşimin benzer olması, oyunun eğitimde ve dramada kullanılmasına neden olmuştur. Eğitimde drama, grupla yapılan oyunsu süreçlerdir.

  16. Sayfa
  Oyun; belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, kurallı ya da kuralsız isteğe bağlı gerçekleştirilebilen duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan en etkin öğrenme sürecidir.Drama ile oyun iç içedir. Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir.Drama süreci içinde çeşitli oyunlar da yer alabilir. Çocuk, oyunda ben, sen ve biz kavramlarını öğrenir. Paylaşma, yardımlaşma, yenme ve yenilmeyi yaşayarak öğrenir. Oyun kız erkek çocuklar arasındaki ayrımın, çekişmenin azalmasını sağlayabilir. Güven duyma, karar verme, iletişim kurma drama ile oyun arasındaki ortak noktalardır. DRAMA OYUN İLİŞKİSİ

  17. Sayfa
  DRAMA VE OYUN ARASINDAKİ FARKLILIKLARDramada belli eğitsel, sanatsal v.b. hedef ve amaçlar vardır ve bunlar lider ya da öğretmen tarafından belirlenir. Oyunda çoğunlukla belli bir amaç olmayabilir.Drama bir grup yaşantısıdır.Oyun tek başına da oynanabilir.Dramada çok kesin kurallar yoktur. Kurallar esnektir. Katılımcıların kendilerinden bir şeyler katmalarına izin verilir. Ödül veya yanlış yapma söz konusu değildir.

  18. Sayfa
  Oyunlarda en basitten karmaşığa kadar birtakım kurallar vardır. Kurallara uymayanlar oyun dışında bırakılabilir. Dramanın bir başlangıç ve sonuç bölümü olmayabilir. O anda yaratılır. Ortaya çıkan ürün ilk kez oluşur. Oyunda bir başlangıç ve sonuç vardır. Çoğunlukla bir başarı söz konusudur.Dramada doğru – yanlış, güzel – çirkin v.b. yoktur. Sonuç değil, süreç önemlidir. Oyunlarda çoğunlukla sonuç önemlidir.

  19. Sayfa
  Drama da bir lider (öğretmen) vardır. Grubun kendini keşfetmesine, geliştirmesine, kendini ortaya koymasına rehberlik eder. Oyunda yönlendirici yoktur. Bu görevi daha çok oyunculardan biri üstlenir.Drama da estetik kaygı belirgindir. Bunun için sürecin içinde ve sonunda estetik biçimlere ulaşılabilir. Oyunda estetik kaygıdan çok, rahatlama, enerji boşalımı gibi öğeler yer alır.Drama sürecinde gözden geçirme ve tartışma yer alır. Oyunda ise bu öğeler yer almaz.

  20. Sayfa
  DRAMA TÜRLERİ Psikodrama Psikodrama kişilik, kişiler arası ilişki, çatışma ve duygu sorunlarının özel dramatik yöntemlerle keşfedildiği bir grup yöntemidir.Psikodramanın amacı;insanların söz düşünce ve davranışlarında tutarlı olmalarına yardımcı olmak,Kendimize ve başkalarına karşı açık ve tutarlı olmayı kolaylaştırmaktır.

  21. Sayfa
  DRAMA TÜRLERİEğitici Drama   Pedagojik drama olarak da adlandırılır. Çocuğun hemen her konuda eğitiminde kullanılan bir tekniktir. Bu nedenle diğer iki drama türünü de belirli oranlarda içine alır. Eğitici drama, çocuğun psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda bilinçlenmesini de, özel bir yetenek olarak üretkenlik kazanmasını da amaçlar.Eğitici drama ile yaratıcı drama arasındaki en önemli fark, eğitici dramanın amacının oyun üretmek olmaması ve çocukların konuya eğitim amaçlı olarak katılmalarıdır.  

  22. Sayfa
  DRAMA TÜRLERİÜretici(Yaratıcı )Drama Çocukların üretkenlik/yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerine denir. Üretici/Yaratıcı drama, oyunlar kurarak çocuğa yaşantılar yoluyla yeni durumlara ve olaylara sağlıklı tepki vermesi ya da uyum sağlaması konusunda yardım etme sürecidir. Bu bakımdan Üretici/yaratıcı drama çocuğun oyunlar yoluyla edindiği yaşama dair deneyimlerin doğru ve yerinde deneyimler olması için kontrol altında, önceden tasarlanmış ve bu konuda deneyimli kişiler tarafından yönlendirilerek yapılan bir etkinlik olmalıdır.

  23. Sayfa
  Drama türlerİnİn önemİDramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur. Hayal gücünü geliştirir Bağımsız düşünebilmeyi sağlar. İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir.Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır.

  24. Sayfa
  Dört temel dil becerisini ( konuşma , dinleme, okuma, yazma ) kazandırır, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir.Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar. Üretkenlik/Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar.Etik değerlerinin gelişmesine imkan sağlar. Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar.

  25. Sayfa
  DRAMANIN TEKNİKLERİ-AŞAMALARIIsınma ve Rahatlama : Çeşitli yöntemlerle beş duyuyu kullanma, gözlem yetisinin geliştiği, bedensel ve dokunsal alıştırmaların yapıldığı, tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum özelliklerini katılımcıya kazandıran ve oldukça kesin kurallarla belirlenen, grup liderinin yönlendiriciliğinde yapılan çalışmadır.Oynama (Pandomim ve rol oynama): Belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun kurma ve geliştirme çalışmalarından oluşur. Üretkenlik/Yaratıcılık bu aşamada oldukça önemlidir.

  26. Sayfa


  27. Sayfa
  DRAMANIN TEKNİKLERİ-AŞAMALARIDoğaçlama: Saptanan bir tema üzerinden yola çıkılarak, bir hedefe doğru belli aşamalarla yol alınır. Bireyselliğin ve üretkenliğin ön plana çıktığı çalışmalardır.Oluşum ve Değerlendirme :Grup etkinliği gerçekleştirdikten sonra kendi kendine değerlendirme yapar. Grup lideri bu aşamada katılımcıları soru sorarak yönlendirir ve onların oyun ve yaşantı esnasında neler hissettiklerini ifade etmelerini sağlar.

  28. Sayfa
  ISINMA ÖRNEK OYUN Eşini Tanıma İkişerli eşler oluşturulur. Eşler önce birbirlerini incelerler. Sırt sırta verip eşlerinin dış görünüşlerini tanımlarlar.

  29. Sayfa
  KatılımcılarKatılımcılar; eğitimde drama etkinlikleri yapan öğrenciler, çocuklar ve bireylerdir.Kendilerinden drama etkinliklerinde beklenen davranışlar aşağıda belirtilmiştir.1. Duygu ve düşüncelerini hareket yoluyla yansıtmak.2. Gözlemlerini ve sosyal ilişkilerdeki karşılıklı tepkilerini dile getirmek.3. Büründüğü role uygun etkili sesler çıkarmak.4. Üretken/Yaratıcı düşünce gücüyle karşılaştığı objelere, kavramlara ve çevreye tepkilerini göstermek

  30. Sayfa
  5.Kendisinin farkında olmak ve keşfetmek.6. Başkaları ile benzer ve farklı yönlerini fark etmek.7. Sorumluluklarını yerine getirmek.8. Sosyal ve toplumsal bir varlık olduğunu göstermek.9. Grup çalışmalarında katılımcı olmak.10. Problem çözme becerisi geliştirmek.11.Rol almak, doğaçlama yapmak, oyun kurmak ve yazma becerisi geliştirmek.12.Drama çalışmalarını yapabilecek gelişimsel olgunluğa ulaşmak.13.Drama çalışmalarını yapmaya istekli olmak ve yoğunlaşmak.

  31. Sayfa
  Katılımcılar için ise dramanın altın kuralları olarak bilinen öneriler şunlardır;1. Alıştırmalar sırasında gereksiz konuşmayın2. Mükemmel olmaya çalışmayın.3. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın.4. Dikkatinizi kendi yaptığınıza odaklayın.5. Pozlardan, kopyacılıktan kaçının.6. Tüm süreçlere içtenlikle katılın.

  32. Sayfa
  EĞİTİMDE ÜRETKEN/YARATICI DRAMANIN ÖNEMİ (1)1. Kaslarını hareket ettirirken yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar.2. Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir.3. Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.4. Drama sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar. 5. Çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur.6. Duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımından yararlanmayı sağlar

  33. Sayfa
  EĞİTİMDE ÜRETKEN/ YARATICI DRAMANIN ÖNEMİ (2)7. Duygunun denetlenmesi ,onun bastırılması anlamına gelmez. Bütün insanlar zaman zaman hissettikleri öfke,korku,kaygı,kıskançlık,dargınlık gibi duygularını bu temaların ifade edildiği oyunlarda rol alarak boşaltabilir ve gerilimden kurtulabilirler.8. Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir.

  34. Sayfa
  EĞİTİMDE ÜRETKEN/YARATICI DRAMANIN ÖNEMİ (3)9. Öncelikle öğrencinin kendini tanımasını sağlar 10. Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlar.11. Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar.12. Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini, kendini eleştirebilmesini sağlar. 13. Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir.14. Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir. 15. Kendini ifade etmede güven kazanır. 16. Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır.17. Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir

  35. Sayfa
  A. ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR1. Aşağıdakilerden hangisi ısınma çalışmalarında yer alır?A) Farklı zeminlerde ve zamanlarda yürümeB) Atölyede ürün hazırlamaC) Yönergesiz ritm tutmaD) Koşma, zıplama, itme2. Pandomimin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?A) Yaratcı dramayı çocuklara tanıtmada en etkili yoldur.B) Müzik pandomimin ayrılmaz parçasıdır.C) Fikirleri sözcükler olmadan canlandırmaktırD) Çocukların en çok hoşlandığı çalışmalardır.

Drama Videoları

 • 4
  8 ay önce

  DRAMA NEDİR ? NİÇİN GEREKLİDİR?

Drama Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Drama Ek Bilgileri

 • 2
  8 ay önce

  Drama bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır..
  Diğer bir ifadeyle drama;


  insanın kendini başkalarının yerine koyarak çok yönlü gelişmesi,


  bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol alması,


  kendini ifade edebilmesi,


  araştırma istek ve arzusunun artması,


  yaratıcı olması,


  yaşamı çok yönlü algılamasıdır.

 • 1
  2 yıl önce

  Drama Nedir?
  Dram
  Cümle 1: Kâğıdı dürmek. Halıyı dürmek.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)